Skip to content

ŠTATÚT SÚŤAŽÍ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: PB media s.r.o.

Sídlo: Lazaretská 19

IČO:  53222245

DIČ: 2121338813

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období špecifikovanom v konkrétnom príspevku na Facebook stránke organizátora. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý užívateľ s profilom na sociálnej sieti Facebook a zapojiť sa do súťaže môže každý užívateľ vždy jeden krát prostredníctvom jednej reakcie špecifikovanej v súťaži samotnej v príspevku na Facebook-u.

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec organizátora súťaže.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil požiadavky špecifikované v príspevku  v konkrétnej súťaži, a to buď zakliknutím Páči sa mi to na stránky organizátora alebo iné spriaznené stránky alebo konkrétnou odpoveďou prostredníctvom komentára ku konkrétnemu príspevku so súťažou.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je vopred vybraný produkt špecifikovaný v konkrétnej súťaži.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom aplikácie na výber náhodného výhercu nazvanej facebook commentpicker

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v približnom dátume uvedenom v súťaži opäť na stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom komentára alebo ak to bude možné, správy na sociálnej sieti Facebook.  Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje alebo vyhlási súťaž opakovane v ním vybratom novom dátume.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

8. Ochrana osobných údajov

Pri súťaži neprebieha žiaden zber osobných údajov organizátorom. Na osobné údaje zozbierané v konkrétno príspevku sa vzťahuje právna úprava sociálnej siete Facebook.  Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

9. Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže

a) Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia súťaže alebo úpravy jej pravidiel.

b) Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného prihlasovateľa. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.

c) Organizátor nehradí prihlasovateľovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú a/alebo vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži a/alebo jej prevzatím.

d) Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými prihlasovateľom súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za vady výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

e) Organizátor si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti a pochybnosti prihlášky či súťažného videa nezaradiť prihlásenú osobu do súťaže.

f) Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.

g) Organizátor si vyhradzuje právo prijať video ako súťažné aj v prípade nižšieho veku ako je uvedené v podmienkach súťaže.

h) Organizátor súťaže si v nevyhnutnom prípade vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tento štatút súťaže a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté, a to najmä v prípade, že by organizátor nemohol dosiahnuť cieľ tejto súťaže alebo by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti.

10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Výherca a každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účel výnimočného zaslania výhry. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva prihlasovateľ súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže organizátorovi na marketingové účely a iné účely súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému organizátorovi súťaže. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rozsahu ako je uvedené vyššie, je strata prípadného nároku na výhru v súťaži.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom.

Prihlásením videa do súťaže prihlasovateľ súhlasí so štatútom a v ňom uvedenými pravidlami súťaže.